За проекта

Проект: BG04-02-03-001„Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на Детска градина №10 „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги в град Добрич“

Бюджет на проекта: 415 001,78  лв. (212 187,04 Евро)

Продължителност: 18 месеца. Договор за БФП №BG04-02-03-001-011 подписан на 18 август 2015 г.

Основна цел: Повишаване на енергийната ефективност в две общински  сгради чрез обновяване на локалните отоплителни инсталации

Специфични цели:
1. Подобрен комфорт на обитаване в двете общински сгради, предмет на проекта;

2. Намалени бюджетни разходи за отопление и електроенергия;
3. Минимизирани разходи за експлоатационна поддръжка на енергетичните съоръжения;

4. Повишена информираност на потребителите за ползите от прилагане на мерки за енергийна ефективност.

Основна проектна дейност:

Ремонт и оптимизиране на отоплителните инсталации в две общински заведения със социален характер – Детска градина №10 „Слънчице“  и Комплекс за социални услуги.

Строително-монтажните работи включват изпълнение на следните два технически проекта:

1.      „Подмяна на котел на газово и течно гориво, изграждане на нова абонатна станция и вътрешна отоплителна инсталация на ДГ №10 „Слънчице“;

2.       „Оптимизиране на отоплителната инсталация в Комплекс за социални услуги, чрез подмяна на котли и нова отоплителна мрежа“.


Други дейности по проекта

·         Организация и управление

В рамките на тази дейност е предвидено  организацията и управлението на проекта да се осъществява от служители от Общинска администрация град Добрич и партньора, включени в проекта.

 

·         Строителен надзор, технически и инвеститорски контрол

По време на изпълнението на строително монтажните дейности в двата обекта,  предмет на проекта, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията е осигурено упражняване на:

-          Строителен надзор по време на изпълнението на строително монтажните  дейности по техническите проекти в двата обекта;

-          Технически контрол, който осигурява съгласуване на техническия проект за съответствие с изискванията за съоръжения с повишена опасност - в случая природен газ и съдове под налягане, както и контрол по време на монтажните работи на газовите съоръжения и съдовете под налягане и извършване на необходимите последващи изпитания, с цел въвеждане в експлоатация на съоръженията;

-          Инвеститорски контрол, чрез упълномощен представител на Община град Добрич, който упражнява контрол по време на изпълнение на техническите проекти. 

·         Експертен обмен в България и Норвегия

В рамките на проекта, Норвежката организация Норск Енерги сътрудничи за провеждане на подходящ практически обмен на опит с екипа от експерти на Община град Добрич. По време на обмените са организирани посещения в обекти, които са с подобрен комфорт на обитаване, вследствие на реализиране на мерки за енергийна ефективност.

·         Публичност и информация

Дейността включва мерки свързани с огласяване на финансовата помощ на ЕИП. Мерките за информация и публичност целят повишаване на информираността на обществото за проект и демонстриране на неговата роля и значение за Община град Добрич. Мерките са насочени към целевите групи, бенефициенти и цялата общественост. Предвижда се:                                                                

-          Осигуряване на публичност по проекта – организиране на информационни събития по проекта – начална пресконференция, пресконференция за напредъка на проекта, официално откриване на обектите и заключителна пресконференция;

-          Осигуряване на информация по проекта - С цел по-широка информираност относно информационните кампании и всички дейности, включени в проекта, е предвидено изработването и отпечатването на брандирани рекламни материали като банер, брошура, папка, падове, химикали, торби, балони, програма за събитие и др.;

-          Разработване на интернет сайт на проекта, на който регулярно се качва информация за хода на проекта на български и английски език. Информацията на сайта включва данни за проекта, неговия прогрес, постижения и резултати, сътрудничество с държавите донори, снимки, информация за контакт и  ясно заявяване на приноса на ФМ на ЕИП 2009-2014 и държавите донори;                                                                                                                                                                                      

Всички материали за информация и публичност, свързани с изпълнението на настоящия проект по Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009-2014 са в съответствие с изискванията на Наръчника за дизайн и комуникация, в който са посочени точните технически изисквания по отношение използването на логото на ФМ на ЕИП 2009-2014 на билбордове, плакати, публикации, интернет сайтове и т.н.        

·         Финансов одит

В края на изпълнението на проекта, лицензиран одитор следва да извърши финансов одит и да изготви одитен доклад по финансовото изпълнение на проекта. Докладът трябва да съдържа пълна информация за всички финансови аспекти на изпълнението за  периода на реализиране на проекта. 

 

Очаквани резултати в цифри

След  ремонта и оптимизирането на отоплителните инсталации в двете общински сгради ще бъдат постигнати следните спестявания, допринасящи за намаляване на въглеродния отпечатък на Община град Добрич:

• Спестена енергия 169,123 MWh/год.

• Спестен финансов ресурс в размер на  25 800 лв./ год.

• Екологичен еквивалент на спестена енергия 61, 68 CO2 тона/ год.

Партньор: Норск Енерги, Осло, Норвегия

Партньор на Община град Добрич в изпълнението на проекта е Норск Енерги, Осло, Норвегия, с когото е подписано споразумение за експертен обмен на знания и опит, консултантска дейност и обучения.

Информационна листовка по проекта (брошура)