Програма BG04

Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Тя обхваща две програмни области "Енергийна ефективност" (Програмна област 5) и "Възобновяема енергия" (Програмна област 6) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и е одобрена на 20 декември 2012 г.

Програмен оператор: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (сега Министерство на енергетиката, МЕ).

Програмен партньор на Донора: Дирекция за водни ресурси и енергия (НВЕ) към Министерството на петрола и енергетиката, Кралство Норвегия.

Цел на програмата: Намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха. Програмата ще допринесе за намаляване на 35 хил. т СО2.

Средства по програмата: 15 600 288 евро, от които 13 260 245 евро (85%), безвъзмездна финансова помощ (БФП), държавно съфинансиране - 2 340 043 евро (15%).

Период на действие на програмата: до 30 април 2017 г.

За повече информация виж тук