Новини и събития

Община Добрич подписа договор за БФП за изграждане на нови отоплителни системи в две общински заведения – 18.08.2015г.
Публикувана на: 01.09.2015

На 18 Август 2015г. Програмният оператор на Програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, изпълнявана от Министерство на енергетиката, подписа договорите с бенефициентите по грантова схема BG 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“. Общата стойност на сключените договори по програмата е 20,5 млн. лв., с бенефициенти  32 общини и 9 малки и средни предприятия.

Основната цел на програмата е подмяна на съществуващи и/или изграждане на високоефективни отоплителни системи в общински и държавни сгради, използващи конвенционални горива или възобновяеми източници.  Приоритетни са сгради със социално значение като училища, болници, домове за възрастни хора и т.н. Освен това с приоритет са и проекти, които са разработени в сътрудничество с партньори от страните- донори.

Община град Добрич е сред първите кандидати, внесла своето проектно предложение за обновяване на отоплителните инсталации в два общински обекта  Детска градина №10 „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги. Неразделна част към проектното предложение за отоплителните инсталации в  двете сгради е разработен технически проекти,  съгласно Закона за устройство на територията, както и обследване за енергийна ефективност, съгласно Закона за енергийната ефективност и наредбите към него.

Детска градина „Слънчице“ и Комплексът за социални услуги ще разполагат с нови отоплителни системи, които се осигуряват по проект на общината, реализиран  чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство" 2009-2014. Общата стойност на проекта е 415 000 лева - 100% безвъзмездна финансова помощ. Партньор на Община град Добрич в изпълнението му Норск Енерги – Осло, Норвегия - организация със 100-годишен опит, която участва с експертен обмен, консултантска дейност и обучения.

С изпълнението на проекта, Община град Добрич има за цел да повиши комфорта на обитаване в двете общински заведения, да намали разходите за отопление и електроенергия и съответно да намали отделяните в атмосферата парникови емисии.