Новини и събития

Община Добрич провежда процедури по ЗОП за избор на изпълнители
Публикувана на: 02.03.2016

Община град Добрич, в качеството си на Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG-04-02-03-001-011/18.08.2015г. провежда процедури за избор на изпълнители по дейностите на Проект BG04-02-03-001 „Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице“ и  Комплекс за социални услуги град Добрич“.

Бенефициентът в лицето на Община град Добрич има качеството на възложител на обществени поръчки по чл. 7 от Закона за обществените поръчки и при възлагане на поръчки за избор на изпълнители и разходване на безвъзмездната финансова помощ е длъжна да прилага разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

В началото на годината е изготвен план-график за провеждане на обществените поръчки по проекта, който е изпратен на Програмния оператор.

В тази връзка екипа за управление на проекта е подготвил процедурите за избор на изпълнители по следните проектни дейности:

·         Извършване на инвеститорски контрол по проекта;

·         Извършване на писмен и устен превод по проекта;

·         Извършване на финансов одит по проекта;

·         Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на отоплителни инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги;

·         Извършване на технически контрол (надзор) на съоръжения с повишена опасност (СПО) по проекта;

·         Строително-монтажни работи на отоплителна инсталация на ЦДГ№10 „Слънчице“ в град Добрич;

·         Строително-монтажни работи на отоплителна инсталация на Комплекс за социални услуги  в град Добрич;

·         Осигуряване на публичност и информация по проекта.

Всички процедури на стойност над 20 000 лв. се изпращат до Програмния оператор, тъй като са подлежащи на предварителен контрол, съгласно Ръководството на Бенефициента за изпълнение на проекти по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

 След провеждането на процедурите и избор на изпълнители, със същите ще бъдат сключени договори за изпълнение.