За проекта / В детайли

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“

ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03

 „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ“

Компонент 1 „Мерки за енергийна ефективност“

Име на проекта "Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 "Слънчице" и Комплекс за социални услуги в град Добрич"

Бюджет:  415 001,78  лв. (212 187,04 Евро)

Договор №BG04-02-03-001-011/18.08.2015г.

Продължителност: 18 месеца

Име на бенефициента: Община град  Добрич 

Опит на Бенефициента и Партньора при изпълнението на аналогични проекти:

Опит на Община град Добрич  по други проекти с подобен обхват, които вече са изпълнени успешно:

1.      Българо-Норвежки проект за сътрудничество за повишаване на енергийната ефективност, чрез който е изпълнен пакет от енергийно-ефективни мерки за подобряване комфорта на обитаване в Детска ясла №2 „Радост”;

2.      Проект „Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура” - в рамките на проекта е извършено енергийно преобразяване на сградите на седем учебни заведения в град Добрич – 5 училища и 2 детски градини, чрез вътрешни и външни ремонтни дейности;   

3.      Енергийно обновяване на  4 общински сгради чрез ЕСКО услуги - доказани енергийни спестявания над 50%, доказани чрез енергийни мониторингови системи в обновените обекти.

Опитът на проектния партньор в областта на дейностите по проекта

Норск Енерги (www.energi.no) е норвежка консултации с опит в проектирането и изпълнението на проекти, свързани с топлинната енергия, околната среда и безопасността. Нашата цел е да допринасяме за ефективното, щадящо околната среда и безопасно използване на енергията и намаляване на емисиите на CO2. Норск Енерги е водещата норвежка консултантската компания за централно отопление и оползотворяване на топлинната енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. За последните 5 години нашата компания е имали повече от 40 проекта за реконструкция и разширение на норвежките топлофикационни системи, с общ капацитет от около 1500 GWh. Норск Енерги е конструирал повече от 50% от подстанциите в топлофикационната мрежа в Осло, столицата на Норвегия. От 2007г. фирмата се занимава с планиране, избор на доставчици и въвеждане в експлоатация и автоматизация на отоплителни централи, подстанции и топлопреносни мрежи в повече от 15 топлофикационни дружества в Норвегия. Норск Енерги има опит от изпълнението на проекта в масив от страните в Източна Европа, Балканите, Южен Кавказ и Централна Азия. Изпълнени проекти с подобен характер:

1.      Обследване за енергийна ефективност в районни отоплителни системи и обществени сгради на 3 украински града;

2.      Консултантски услуги при прилагане на системи за енергиен мониторинг на 6 норвежки общини;

3.      Изпълнение на инвестиционен проект за преобразуване на енергия в Карелия.

 

Подробно описание на дейностите, които се изпълняват по проекта

Дейност 1: Организация и управление на проекта

В рамките на тази дейност, логически са групирани всички хоризонтални дейности, които имат пряко отношение към доброто изпълнение на проекта, финансовото управление и контрол, вътрешния мониторинг. Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители от Общинска администрация град Добрич и партньора, включени в проекта. Непосредствено след одобряване на проектното предложение и подписването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се пристъпи към сключване на договори с членовете на екипа по проекта.  В договорите ще бъдат подробно разписани задълженията на всеки един член на екипа. След подписването на договорите с екипа по управлението периодично се провеждат организационни срещи на екипа, чиито основни цели са:

• Разпределяне на задачите и отговорностите на експертите, включени в екипа;

• Определяне на правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване;

• Обсъждане на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта и разработване на детайлен такъв.

• Обсъждане на график за провеждане на процедури за избор на изпълнители по дейности и актуализирането му при необходимост.

Дейността е текуща и се бъде изпълнявана по време на цялата продължителност на проекта.

Дейността по организация и управление на проекта се осъществява основно от служители от Общинска администрация град Добрич, а  експертите на партньора имат допълваща функция като експертни технически консултации, контрол и мониторинг в процеса на изпълнение на дейностите, включени в проекта.

Дейност 2:  Строително-монтажни дейности (СМР)

В началото на дейността е проведена процедура за избор на изпълнители на строително-ремонтни работи, съгласно ЗОП. Избрани са Изпълнители, с които са сключени Договори за изпълнение на дейностите по СМР съответно за двата обекта.                                                                                                                                                               Двете сгради, предмет на проекта са с вече изпълнени основни мерки за енергоспестяване, описани в Доклада за енергийна ефективност. Съществен акцент към настоящия момент е подмяна на котлите и отоплителните инсталации в обектите, което ще доведе до намаляване на топлинните загуби от крайното енергийно потребление. Строително-монтажните работи включват изпълнение на следните два технически проекта: „Подмяна на котел на газово и течно гориво, изграждане на нова абонатна станция и вътрешна отоплителна инсталация на ЦДГ №10 „Слънчице“ и „Оптимизиране на отоплителната инсталация в Комплекс за социални услуги, чрез подмяна на котли и нова отоплителна мрежа“. Техническите проекти са в съответствие със Закона за устройство на територията, разработени по задание на Община град Добрич. Те са неразделна част от апликационната форма  и съдържат проекти по следните части:                                                                                                                                        

1. Част "ОВК и Газификация"                                                   

2. Част „Електрическа“

3. Част „Пожарна безопасност“.

4. Част „План за безопасност и здраве“.                                                                                                                                                          Проектите са разработени в съответствие с предписаните мерки в Доклада за енергийна ефективност.

Дейността се осъществява от външни изпълнители, избрани чрез проведена от Община град Добрич процедура по Закона за обществените поръчки, съответно в две обособени позиции – по един за всеки обект. С Изпълнителите са сключени Договори за изпълнение на дейностите по СМР.

 

 

Дейност 3: Строителен надзор, технически контрол и инвеститорски контрол

Съгласно изискванията на Закона за устройство на територията е предвидено осигуряване на Строителен надзор по време на изпълнението на СМР дейностите по техническите проекти.                                                                                                                                    

Техническият контрол предвижда съгласуване на техническия проект за съответствие с изискванията за съоръжения с повишена опасност - в случая природен газ и съдове под налягане, както и контрол по време на монтажните работи на газовите съоръжения и съдовете под налягане и извършване на необходимите последващи изпитания, с цел въвеждане в експлоатация на съоръженията.                                                         

 Инвеститорският контрол се извършва от упълномощен представител на Община град Добрич, който упражнява перманентен контрол по време на изпълнение на техническите проекти. 

Строителният надзор се осъществява от външен изпълнител, избран чрез проведена от Община град Добрич процедура по Закона за обществените поръчки и съответно сключен Договор за изпълнение на дейността.

Дейност 4: Експертен обмен в България и Норвегия

В рамките на проекта, Норвежката организация Норск Енерги сътрудничи за провеждане на подходящ практически обмен на опит членовете на екипа на проекта - експерти от общинската администрация. По време на обмена са организирани посещения в обекти, които са с подобрен комфорт на обитаване, вследствие на реализиране на мерки за енергийна ефективност. Целта на обмена е да се запознаят двете страни с дейността си, да обменят опит и практики в сферата на енергийната ефективност и оползотворяване на енергия от възобновяеми източници. По време на обучителното пътуване българските експерти са  участвали в обучения по ISO 50001 Стандарт за Системи за управление на енергията, с цел бъдещо сертифициране на Община град Добрич.

Освен това е организирано двукратно посещение на двама експертите от Норск Енерги в Община град Добрич. Предвидено е организиране на две събития, съчетани с норвежката визита - Начална конференция, в началото на изпълнение на проекта и Заключителна пресконференция - при официалното откриване на обектите. Партньорът се ангажира да извършва консултантски услуги, във връзка с реализирането на проекта и  технико-икономически анализи и оценки, както и експертно да подпомага въвеждането на енергийни мониторингови системи (ЕМС) в двата общински обекта, предмет на проекта за енергийно ефективно отопление. С цел ефективното използване на системите е проведено обучение на директорите и персонала на двете общински заведения, относно процеса на работа на нововъведените енергийни мониторингови системи. От друга страна, по този начин би могло да се установи дълготрайно партньорство, вкл. и съвместно участие в проекти, насочени към енергийно устойчивото развитие на европейските градове.

Дейностите се осъществяват съвместно от Община град Добрич и Норск Енерги.

Дейност 5: Публичност и информация

Дейността включва мерки свързани с огласяване на финансовата помощ на ЕИП. Мерките за информация и публичност целят повишаване на информираността на обществото за проект и демонстриране на неговата роля и значение за Община град Добрич. Мерките са насочени към целевите групи, бенефициенти и цялата общественост. Предвижда се:                                                               

1.Разработка на интернет сайт, на който регулярно ще се качва информация за хода на проекта на български и английски език. Информацията на сайта включва данни за проекта, неговия прогрес, постижения и резултати, сътрудничество с държавите донори, снимки, информация за контакт и ясно заявяване на приноса на ФМ на ЕИП 2009-2014 и държавите донори;                                                                                                                                                                                      

2.Организиране и провеждането на няколко информационни събития - стартираща пресконференция, пресконференция за напредъка на проекта, заключителна пресконференция и официално откриване на обектите след приключване на  строително-монтажните  дейности в двете общински сгради.

3. С цел по-широка информираност относно информационните кампании и всички дейности, включени в проекта, се предвижда изработването и отпечатването на брандирани рекламни материали, както следва:

-          платени публикации - 5 бр.;

-          банер винил - 1 бр.;

-          изработване на лого на проекта;

-          комплект падове А5 с химикалки  с лого - 300 бр.;

-          флаш памет с лого - 200 бр.;    

-          папки картонени с лого - 100 бр.;

-          еко-торби с лого - 200 бр.; 

-          програми за събития - 100 бр.;

-          брошура (А5, 4 стр., двустранно, цветен печат 4+4) - 1000 бр.;

-          балони с лого - 300 бр.;  

-          информационна табела (временни - 2 бр. и постоянни - 4 бр.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

С цел популяризиране на постигнатите резултати при изпълнение на проекта и негово бъдещо мултиплициране е предвидено представянето му поне на едно тематично регионално или национално събитие.                                                                                             

Всички материали за информация и публичност, свързани с  изпълнението на настоящия проект по ФМ на ЕИП 2009-2014 са в съответствие с изискванията на Наръчника за дизайн и комуникация, в който са посочени точните технически изисквания по отношение използването на логото на ФМ на ЕИП 2009-2014 на билбордове, плакати, публикации, интернет сайтове и т.н        

Дейността се осъществява от външен изпълнител, избран чрез проведена от Община град Добрич процедура по Закона за обществените поръчки, с който е Договор за изпълнение на дейността.

Дейност 6: Финансов одит

В края на изпълнението на проекта е предвидено лицензиран одитор да извърши финансов одит и да изготви одитен доклад по финансовото изпълнение на проекта. Докладът трябва да съдържа пълна информация за всички финансови аспекти на изпълнението за  периода на реализиране на проекта. 

Дейността се осъществява от външен изпълнител, избран чрез проведена от Община град Добрич процедура по Закона за обществените поръчки, с който е сключен Договор за изпълнение на дейността.

Краен резултат от проекта в  детайли

Успешното реализиране на проекта ще доведе до повишаване комфорта на обитаване в два големи общински обекта и намаляване разхода на енергия за отопление в същите. Спазено е основно изискване сградите, за които се кандидатства,  да са със социална насоченост и да имат вече изпълнени основни мерки за енергийна ефективност - топлоизолация, смяна на дограма, изолация на покрива и др. И в двата обекта мерките са изпълнени през 2010г. - единият обект е обновен чрез проект по Оперативна програма за регионално развитие, а другата сграда е обновоне на принципа на ЕСКО-схема. Основната цел на мярката е подмяна на съществуващи и/или изграждане на нови отоплителни системи в общински и държавни сгради и след експертен анализ,  като подходящи са предложени два общински обекта - ЦДГ № 10 „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги - бивша ЦДГ №30, за което има  Решение на Общински съвет № 39-6 от 25 Ноември 2014г. В ЦДГ №10 отоплителната  инсталация е силно амортизирана, енергоемка и с изключително нисък коефициент на полезно действие (КПД), топлоотдаването е неефективно и води до висок разход на енергия. Обектът се обитава от 103 деца и 18  души персонал, при 12 часов режим на работа 5 дни в седмицата. Извършеното енергийно обследване показва, че при сегашното състояние на сградата и системата на топлоснабдяване осигуряването на изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт е възможно при голям разход на енергия. Има голям потенциал за намаляване на разхода, като основния резерв е в повишаване ефективността на отоплителната система. Установен е потенциал за намаляване на разхода на енергия с над 30 %, който се равнява на 46, 272 МWh/година с екологичен еквивалент 14,49 тона спестени емисии CO2/годишно. Необходимите инвестиции за въвеждане на енергоспестяващи мерки са в размер на 139381 лв. без включен ДДС и срок на откупуване на пакета от мерки 19,2 години.

След изпълнение на всички енергоспестяващи мерки общият специфичен годишен разход на сградата, изразен в първична енергия, ще бъде 136,8 kWh/m2y, с което напълно отговаря на изискванията за енергиен клас „С”. Сградата на бивша ЦДГ №30  е преобразувана в Комплекс за социални услуги към отдел Здравеопазване и социална политика, в който се помещават следните институции -  Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за възрастни с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, Защитени жилища – 2 броя и  Приют. 

Предвид статута на обекта и във връзка с увеличаване качеството на обслужване на пребиваващите е променен режима на ползване на цялата сграда, състояща се от три сектора. Към настоящия момент съществуващата инсталация не позволява гъвкавост и не се поддава на управление, чиято цел е не само постигане на икономии, но и на адекватен микроклимат. Необходимо е спазване на санитарно-хигиенните изисквания и постигане на съответния температурен режим в помещенията за денонощно пребиваване и отделно друг микроклимат в помещенията за рехабилитация. Енергийното моделирането на сградата показа, че отоплителната инсталация може да се преструктурира относително лесно. Предвидените кондензни  котли с нов тип модулация на горивния процес и ново поколение програмируеми контролери ще доведат гарантирано с още 35% икономия на природен газ. Това на практика е доказано в други общински сгради с въведена подобна технология на отопление. Извършеното енергийно обследване показва, че при сегашното състояние на сградата и системата на топлоснабдяване се осигуряват изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт при голям разход на енергия. Има голям потенциал за намаляване на разхода.

Установен е потенциал за намаляване на действително необходимата енергия с 34%, което се равнява на 122, 851 МWh/година с екологичен еквивалент 47,19 тона спестени емисии CO2 годишно. Необходимите инвестиции за въвеждане на енергоспестяващи мерки са в размер на 132 643 лв. без включен ДДС и срок на откупуване на пакета от мерки 10,4 години.

След изпълнение на всички ЕСМ общия специфичен годишен разход на сградата, изразен в първична енергия, ще бъде 162,8 kWh/m2y с което ще отговори на изискванията за енергиен клас „D”.

Община град Добрич е последователна в своята политика по изпълнение на Плана за действие на устойчива енергия 2020, разработен съгласно поетите ангажименти  по Споразумението на Кметовете и Европейските цели 3 х 20. Освен това Община град Добрич е сертифицирана по интегрирана система за управление по международен  стандарт ISO 9001:2008 за качество  и  ISO 140001:2004 за околна среда, отделно сме сертифицирани по система за информациотнна сигурност ISO 27001:2005.  В дейност 4 на настоящата апликационна форма е предвидено експертно обучение. По време на обучителното посещение в Норвегия българските експерти ще  участват в обучения по ISO 50001 Стандарт за Системи за управление на енергията, с цел бъдещо сертифициране на Община град Добрич.  На местно ниво, норвежките експерти ще споделят своя опит и добри практики в подобни проекти.  С цел ефективното използване на инсталираните системи ще бъде проведено обучение на директорите и персонала на двете общински заведения относно процеса на работа на нововъведените енергийни мониторингови системи. От друга страна, по този начин би могло да се установи дълготрайно партньорство, включително и съвместно участие в проекти, насочени към енергийно устойчивото развитие на европейските градове.  

Управление и методика за изпълнение на проекта

В дейност 1 е предвидено управлението на проекта. Община град Добрич, като бенефициент има водеща роля в мениджмънта на проекта, а партньорът ще  допринесе за неговото качествено изпълнение, популяризирани и бъдещо мултиплициране. Община град Добрич е отговорна за провеждането на всички изброени процедури за избор на изпълнител, съгласно ЗОП. След определяне на изпълнители се пристъпва към реализирането на техническите проекти за двата обекта, като паралелно се осъществява строителен надзор, както и технически и инвеститорски контрол. Чрез процедура за възлагане на обществена поръчка е необходимо да бъде избран независим изпълнител, който да притежава необходимата квалификация и технически възможности за изпълнение на дейността по извършване на независим финансов одит по проекта, което ще допринесе за правилното разходване на получените от Бенефициента средства.  Инсталираните енергийни мониторингови системи в двата обекта, както и обучените експерти, ще допринесат за последващ контрол и мониторинг на енергийното поведение на новите отоплителни инсталации. Всички описани дейности са разпределени времево в план-графика за изпълнение на проекта.

 

 

 

Съответствие на проекта с националното законодателство и законодателството на ЕС

Проектното предложение е формулирано в изпълнение на местни, регионални, национални и европейски политики в областта на устойчивата енергия, а именно:

-           Плана за действие за устойчива енергия "Енергийно устойчив Добрич 2020", разработен в съответствие с Европейската инициатива Споразумението на Кметовете и целите 20/20/20;

-          Общинска енергийна програма 2014-2020; 

-          Общински план за развитие на Добрич 2014-2020;

-          Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 2014-2020 и Общинска програма за опазване на околната среда.

Проектът отговаря напълно на дългосрочната енергийна пътна карта Добрич 2050, Приоритет 1: Модернизация на инфраструктурата и повишаване качеството на живот за всички, Цел 1.1. Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на общинския сграден фонд, както и мерки за постигане на цел 1.1.  - Извършвена на енергийни одити и сертифициране на сгради - общинска собственост, съгласно Закона за енергийната ефективност; Изпълнение на предписаните мерки в енергийните доклади; Въвеждане на системи за енергиен мониторинг на енергийните спестявания (EMS - Energy monitoring systems).    

Проектът е в изпълнение на Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2016, разработен в съответствие с Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

Община град Добрич е официално присъединена и е поела изпълнението на ангажиментите към Европейската инициатива „Споразумение на кметовете“, чиято основна цел е борбата против климатичните промени чрез конкретни действия до 2020г. През октомври 2014г. Европейският съюз постигна договореност за нов пакет от цели за 2030 г., които включват намаление на емисиите на парни газове с поне 40% спрямо нивото на 1990. В тази връзка, Община град Добрич разработи концепция за ниско енергийни градове с повишено качество на живот за всички, предвид още по-амбициозните енергийни цели на  ЕС. Чрез своето реализиране настоящото проектно предложение би допринесло за постигане на гореописаните цели.

 

 

Относимост към глобалните цели на Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство

Цел на проекта

Основната дейност на проекта, която спомага за постигане на глобалните цели на Финансовия механизъм на ЕИП е Дейност 2: Строително-монтажните работи, включващи изпълнение на следните два технически проекта: „Подмяна на котел на газово и течно гориво, изграждане на нова абонатна станция и вътрешна отоплителна инсталация на ЦДГ №10 „Слънчице“ и „Оптимизиране на отоплителната инсталация в Комплекс за социални услуги, чрез подмяна на котли и нова отоплителна мрежа“, попадащо в приоритетен сектор Защита на околната среда и управление.

Проектът допринася за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство.

Проектните дейностите, които ще бъдат възложени на външни изпълнители, съгласно процедури по Закона за обществените поръчки допринасят за постигане на общата цел на Европейското икономическо пространство за намаляване на икономическите и социалните различия.  

Настоящият проект е базиран на партньорство с консултантска фирма Норск енерги - Осло, Норвегия,  за което е подписано Намерение за партньорско споразумение, одобрено с Решение на Общински съвет №39-6/25.11.2014г. След одобряван